Utskriftsvänlig version
 • Lagar, regler, struktur, förhållningssätt

  Inom varje land som MG Events erbjuder sina tjänster så gäller det landets gällande lagstiftning. Utöver detta så gäller alla andra regler som är satta av FCI, SKK (i Sverige), SBK (i Sverige) eller andra institutioner, organisationer eller annat som har makt att styra över arrangörer och privatpersoner i respektive land. I andra länder än Sverige gäller det landets lagar, regler eller annat samt det landets Kennelklubb, Brukshundklubb eller motsvarande. Utöver gällande lands lagar så gäller arrangörens regler, struktur och förhållningssätt. Det kan t.ex vara vilken stig som hundar rastas på innan eller under ett arrangemang, var och/eller hur man får parkera eller annat som arrangören sätter upp som regler. Allt detta gäller så länge gällande lands lagar följs.

 • Missbruk

  Alla försök till att sabotera MG Events tjänster, sajt eller annat som ägs eller drivs av MG Events kommer att polisanmälas. Alla försök till fusk eller att på annat sätt försöka kringgå gällande lagar, regler, struktur eller förhållningssätt kommer att medföra avstängning på MG Events, eventuell diskvalifikation från arrangemang som användaren är anmäld till och eventuell polisanmälan kommer att utföras.
 • Ansvar

  Privatpersoners ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. Privatpersoner är alltid ytterst ansvarig för att lämna korrekta uppgifter om sig själv, uppfödaren och hunden när anmälan sker till ett arrangemang. Felaktiga uppgifter ses som diskvalificerande.
  Arrangörers ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. Arrangören ansvarar för att ge korrekt information till privatpersoner angående arrangemang.
  MG Events ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. MG Events ansvarar för att lagring sker på ett säkert sätt och att backup på databaser sker kontinuerligt. MG Events fritar sig allt ansvar om tredje part orsakar dataförlust eller annat. Om tredje part orsakar dataförlust eller på annat sätt orsakar så att MG Events ej kan tillhandahålla erbjudna tjänster så sker polisanmälan om nödvändigt. MG Events ansvarar inte på något sätt för något som har med arrangemang att göra. MG Events är en tjänst som arrangörer betalar för och privatpersoner använder. MG Events samlar in och strukturerar information och har ingenting med arrangemanget i övrigt att göra. Alla klagomål, åsikter eller annat skickas till berörd arrangör. Om det finns klagomål, åsikter eller annat på utseende, funktioner eller annat som finns på http://www.mgevents.se så kan dessa bidrag skickas in här.

 • Sekretess

  Alla lagar och regler vad gäller personuppgifter följs enligt de lagar som gäller i respektive land där MG Events erbjuder sina tjänster. De uppgifter som måste sparas på MG Events för t.ex att skapa utställningskatalog anses ej vara känsliga uppgifter. Om det nu eller i framtiden ges möjlighet på MG Events att ange andra uppgifter än namn, adress och ägares hund som kan anses vara känsliga så sker det på eget ansvar av privatpersoner. Inga uppgifter av något slag kommer att föras vidare till tredje part utan samtycke från berörd privatperson. MG Events förbehåller sig rätten att behandla uppgifter som behövs för redovisning, katalog, statistik eller annat om så behövs, inga uppgifter kommer dock att lämnas ut till tredje part.
 • Force Majure

  MG Events avsäger sig allt ansvar som har med händelser som står utanför vår kontroll så som strejk, blockad, naturkatastrofer eller annat att göra. Även dataförlust på grund av att webhotell som anlitats av MG Events skulle gå i konkurs eller av andra orsaker dataförlust förekommer utanför MG Events kontroll så avskriver MG Events sig allt ansvar.

 • Beställning, anmälningar, leverans, betalning

  Alla beställningar som görs på MG Events är bindande. Beställningar som görs under falsk identitet eller stulen identitet kommer att annuleras och eventuell polisanmälan görs vid behov. Görs sådana beställningar av privatpersoner som är registrerade på MG Events så kan det medföra avstängning och radering av användarkonto.
  Alla anmälningar måste följa respektive lands gällande lagar, regler, rutiner och förhållningssätt och alla förutsättningar satta av respektive arrangör måste uppfyllas så som betalningsalternativ, sista betalningsdag etc.
  När beställningar som görs av privatpersoner så kommer lämpliga leveransvillkor att tillämpas. MG Events förbehåller sig rätten till att ändra leveransvillkoren och priser på produkter och tjänster vid behov.
  Betalningsvillkor: Faktura skickas senast på sista anmälningsdagen (utställning och tävling), kompletternade faktura skickas om ändringar görs efter sista anmälningsdagen. 20 dagar netto. Efter förfallodagen tillkommer en förseningsavgift om 450kr. Efter 30 dagar debiteras ränta enligt Räntelagen. Efter 30 dagar debiteras ränta med gällande referensränta + 9 %-enheter.
  Inga som helst återbetalningar görs från MG Events till privatpersoner. Alla återbetalningar på grund av inställda arrangemang eller annat måste skötas direkt mellan privatperson och arrangör.

 • Övrig information

  Alla som anmäler sig och godkänner användaravtalet, vilket måste godkännas för att anmäla sig, godkänner också att inbjudningar skickas om andra arrangemang. Om inga utskick önskas så kan ägaren till mailadressen skicka information om att utskick av inbjudningar ska upphöra till just den adressen. All information som kan hittas på MG Events så som datum för arrangemang, sista anmälningsdatum, ort för arrangemang eller annan information är upp till privatpersonen själv att kontrollera att informationen stämmer. MG Events tar inget ansvar för försenade anmälningar till arrangemang oavsett vilka datum som kan hittas på MG Events. Om privatpersoner hittar felaktig information eller att det saknas information så kan alla lämna sina synpunkter och lämna in rätt eller kompletterande information på MG Events. Saknas ett arrangemang så kan alla bidra till detta här.
  MG Events försöker hålla så bred funktionalitet som möjligt, om det saknas funktioner eller att funktioner bör ändras så kan alla även bidra till detta genom att lämna sitt bidrag här.
  Under inga som helst omständigheter får MG Events logotyp eller copyright-texter tas bort eller ändras på något sätt utan att MG Events kontaktas innan och tillstånd måste mottagas från MG Events innan ändringar får göras. Alla bilder, fotografier och annan media används med tillstånd från upphovsman. Användare kommer att kunna ladda upp innehåll till MG Events. Om det finns upphovsrättsskyddat material på MG Events som ej är kontrollerat och avtal med upphovsman ej har upprättats så kommer felet att rättas till förutsatt att MG Events får kännedom om detta.
  MG Events förbehåller sig rätten att på och i alla trycksaker som trycks av MG Events eller ombud därav på lämpligt sätt annonsera, skriva text, lägga till bilder med mera. Om inget annat anges så skall material från MG Events användas på ett sådant sätt att det framgår att det är MG Events som skapat, redigerat, köpt, sålt och äger materialet, detta skall ske skriftligt.

MG Events förbehåller sig rätten att ändra avtal vid behov eller om fel hittas eller påtalas. Alla punkter i detta användaravtal måste följa respektive lands gällande lagstiftning.

http://www.mgevents.se - marcus@mgevents.se

© MG Events