MG Events användaravtal för privatpersoner
 • Lagar, regler, struktur, förhållningssätt

  Inom varje land som MG Events erbjuder sina tjänster så gäller det landets gällande lagstiftning. Utöver detta så gäller alla andra regler som är satta av FCI, SKK (i Sverige), SBK (i Sverige) eller andra institutioner, organisationer eller annat som har makt att styra över arrangörer och privatpersoner i respektive land. I andra länder än Sverige gäller det landets lagar, regler eller annat samt det landets Kennelklubb, Brukshundklubb eller motsvarande. Utöver gällande lands lagar så gäller arrangörens regler, struktur och förhållningssätt. Det kan t.ex vara vilken stig som hundar rastas på innan eller under ett arrangemang, var och/eller hur man får parkera eller annat som arrangören sätter upp som regler. Allt detta gäller så länge gällande lands lagar följs.

 • Missbruk

  Alla försök till att sabotera MG Events tjänster, sajt eller annat som ägs eller drivs av MG Events kommer att polisanmälas. Alla försök till fusk eller att på annat sätt försöka kringgå gällande lagar, regler, struktur eller förhållningssätt kommer att medföra avstängning på MG Events, eventuell diskvalifikation från arrangemang som användaren är anmäld till och eventuell polisanmälan kommer att utföras.
 • Ansvar

  Privatpersoners ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. Privatpersoner är alltid ytterst ansvarig för att lämna korrekta uppgifter om sig själv, uppfödaren och hunden när anmälan sker till ett arrangemang. Felaktiga uppgifter ses som diskvalificerande.
  Arrangörers ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. Arrangören ansvarar för att ge korrekt information till privatpersoner angående arrangemang.
  MG Events ansvar består av att följa gällande lagar, regler, strukturer och förhållningssätt. MG Events ansvarar för att lagring sker på ett säkert sätt och att backup på databaser sker kontinuerligt. MG Events fritar sig allt ansvar om tredje part orsakar dataförlust eller annat. Om tredje part orsakar dataförlust eller på annat sätt orsakar så att MG Events ej kan tillhandahålla erbjudna tjänster så sker polisanmälan om nödvändigt. MG Events ansvarar inte på något sätt för något som har med arrangemang att göra. MG Events är en tjänst som arrangörer betalar för och privatpersoner använder. MG Events samlar in och strukturerar information och har ingenting med arrangemanget i övrigt att göra. Alla klagomål, åsikter eller annat relaterat till arrangemanget skickas till berörd arrangör. Om det finns klagomål, åsikter eller annat på utseende, funktioner eller annat som finns på http://www.mgevents.se så kan dessa bidrag skickas in här. Om klagomål eller annat inkommer till arrangör om MG Events så åligger det arrangören att vidarebefordra dessa klagomål till MG Events för vidare behandling.

 • Sekretess

  Alla lagar och regler vad gäller personuppgifter följs enligt de lagar som gäller i respektive land där MG Events erbjuder sina tjänster. De uppgifter som måste sparas på MG Events för t.ex att skapa utställningskatalog anses ej vara känsliga uppgifter. Om det nu eller i framtiden ges möjlighet på MG Events att ange andra uppgifter än namn, adress och ägares hund som kan anses vara känsliga så sker det på eget ansvar av privatpersoner. Inga uppgifter av något slag kommer att föras vidare till tredje part utan samtycke från berörd privatperson. MG Events förbehåller sig rätten att behandla uppgifter som behövs för redovisning, katalog, statistik eller annat om så behövs, inga uppgifter kommer dock att lämnas ut till tredje part.
 • Force Majure

  MG Events avsäger sig allt ansvar som har med händelser som står utanför vår kontroll så som strejk, blockad, naturkatastrofer eller annat att göra. Även dataförlust på grund av att webhotell som anlitats av MG Events skulle gå i konkurs eller av andra orsaker dataförlust förekommer utanför MG Events kontroll så avskriver MG Events sig allt ansvar.

 • Beställning, anmälningar, leverans, betalning

  Alla beställningar som görs på MG Events är bindande. Beställningar som görs under falsk identitet eller stulen identitet kommer att annuleras och eventuell polisanmälan görs vid behov. Görs sådana beställningar av privatpersoner som är registrerade på MG Events så kan det medföra avstängning och radering av användarkonto.
  Alla arrangemang debiteras 4500kr exklusive moms för avbrutna arrangemang, per arrangemang, där avtal ingåtts med MG Events, Marcusgården eller andra sajter och/eller tjänster som ägs av nämnda parter, med avtal menas all kommunikation som leder till att arrangemang läggs upp på www.mgevents.se eller andra sajter och/eller tjänster tillhörande Marcusgården, MG Events eller av dess ägare då inga arrangemang läggs upp utan godkännande av arrangör.
  Alla anmälningar måste följa respektive lands gällande lagar, regler, rutiner och förhållningssätt och alla förutsättningar satta av respektive arrangör måste uppfyllas så som betalningsalternativ, sista betalningsdag etc.
  När beställningar som görs av privatpersoner så kommer lämpliga leveransvillkor att tillämpas. MG Events förbehåller sig rätten till att ändra leveransvillkoren och priser på produkter och tjänster vid behov.
  Betalningsvillkor: Faktura skickas senast på sista anmälningsdagen (utställning och tävling), kompletternade faktura skickas om ändringar görs efter sista anmälningsdagen. 10 dagar netto. Efter förfallodagen tillkommer en förseningsavgift om 450kr. Efter 30 dagar debiteras ränta enligt Räntelagen. Efter 30 dagar debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter samt påminnelseavgift om 60kr för privatperson eller 450kr för företag/organisation/förening/annat som inte räknas som privatperson..
  Inga som helst återbetalningar görs från MG Events till privatpersoner. Alla återbetalningar på grund av inställda arrangemang eller annat måste skötas direkt mellan privatperson och arrangör. Direktbetalningslösningen som tillhandahålls av MG Events är till för att underlätta i arbetet med hantering av betalning och avprickning på bankkonto försvinner helt i och med detta. Direktbetalning ligger som standard som val när ny utställning läggs in på www.mgevente.se och önskas inte direktbetalning användas åligger det arrangör att meddela det till MG Events innan påbörjat evenemang, i de fall arrangör missar eller ångrar sig efter påbörjat arrangemang återbetalas ej bankens avgifter. Efter avslutat arrangemang så görs en avräkning av MG Events och överskjutande summa förs över till arrangörens konto efter sista anmälningsdatum, senast 10 dagar efter utfört arrangemang, vid hög arbetsbörda kan det ta längre tid. Om inte avgifter från direktbetalning täcker summa på faktura så skickas en faktura senast på dagen för arrangemang med 10 dagar netto. Oavsett överskjutande belopp/faktura så görs en specificering av MG Events i samband med fakturering. När arrangör använder MG Events direktbetalningslösning så KAN utställare betala via sitt konto på MG Events i efterhand (ovanligt men händer) och då kommer arrangör att ha innestående medel på MG Events konto, en sista avräkning för året görs i december/januari för att reglera eventuella sena betalningar som har inkommit efter att ordinarie avräkning gjorts.

 • Övrig information

  Alla som anmäler sig och godkänner användaravtalet, vilket måste godkännas för att anmäla sig, godkänner också att inbjudningar skickas om andra arrangemang. Om inga utskick önskas så kan ägaren till mailadressen enkelt klicka på en länk i ett utskick för att ta bort sin prenumeration på framtida utskick. All information som kan hittas på MG Events så som datum för arrangemang, sista anmälningsdatum, ort för arrangemang eller annan information är upp till privatpersonen själv att kontrollera att informationen stämmer. MG Events tar inget ansvar för försenade anmälningar till arrangemang oavsett vilka datum som kan hittas på MG Events. Om privatpersoner hittar felaktig information eller att det saknas information så kan alla lämna sina synpunkter och lämna in rätt eller kompletterande information på MG Events. Saknas ett arrangemang så kan alla bidra till detta här.
  MG Events försöker hålla så bred funktionalitet som möjligt, om det saknas funktioner eller att funktioner bör ändras så kan alla även bidra till detta genom att lämna sitt bidrag här.
  Under inga som helst omständigheter får MG Events logotyp eller copyright-texter tas bort eller ändras på något sätt utan att MG Events kontaktas innan och tillstånd måste mottagas från MG Events innan ändringar får göras. Alla bilder, fotografier och annan media används med tillstånd från upphovsman. Användare kommer att kunna ladda upp innehåll till MG Events. Om det finns upphovsrättsskyddat material på MG Events som ej är kontrollerat och avtal med upphovsman ej har upprättats så kommer felet att rättas till förutsatt att MG Events får kännedom om detta.
  MG Events tillhandahåller ett råmanus som genereras från systemet, det är arrangörs ansvar att designa sin katalog med allt innehåll. I de fall som arrangör anlitar MG Events för att designa katalog så ligger fortfarande ansvaret gällande innehåll på arrangör. I de fall arrangör anlitar MG Events att designa katalog eller annat material så skickas materialet till arrangör innan materialet går till tryck, det är arrangören som godkänner materialet i alla dess delar och MG Events fritar sig allt ansvar gällande innehållet och att innehållet är korrekt. Det är av yttersta vikt att arrangören förstår gången i att komponera en katalog eller annat material, det är i första hand strukturen som kontrolleras, det sista som görs är att kontrollera stavfel och andra grammatiska sakfel. När det är dags för stavfel och andra grammatiska fel så säger MG Events till arrangör att det är dags för det, då åligger det arrangör att göra de ändringar som önskas i det material som MG Events skickar till arrangör. MG Events förbehåller sig rätten att på och i alla trycksaker som trycks av MG Events eller ombud därav och i alla utskick från MG Events, MG Shop, Marcusgården på lämpligt sätt annonsera, skriva text, lägga till bilder med mera. Om inget annat anges så skall material från MG Events användas på ett sådant sätt att det framgår att det är MG Events som skapat, redigerat, köpt, sålt och äger materialet, detta skall ske skriftligt. Allt innehåll tillhör MG Events eller dess licenstagare om inget annat anges. Sammanställningen (dvs insamlandet, arrangerandet och sammanställningen) av innehållet på MG Events tillhör exklusivt MG Events och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av innehållet på MG Events kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Genom att skicka in, publicera eller visa användarinnehåll till MG Events ger du MG Events en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant användarinnehåll genom MG Events. Dessutom, genom att skicka in, publicera eller visa användarinnehåll som är avsett att vara publikt, ger du MG Events en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant användarinnehåll i syfte att marknadsföra MG Events och dess tjänster. MG Events förbehåller sig rätten att neka att acceptera, publicera, visa, modifiera och sända användarinnehåll utifrån sin egna bedömning. MG Events kan granska och avlägsna allt sådant användarinnehåll som, enligt MG Events egen bedömning, bryter mot våra villkor, tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, är förolämpande, störande, stötande eller kriminellt, eller kränker rättigheterna, eller skadar eller hotar säkerheten för användare av MG Events.

MG Events förbehåller sig rätten att ändra avtal vid behov eller om fel hittas eller påtalas. Alla punkter i detta användaravtal måste följa respektive lands gällande lagstiftning.

http://www.mgevents.se - marcus@mgevents.se

© MG Events - Org.nr: 7703173430